Planned Coursework Outline

Arranged by Section

Subject to modification. Last mod: 2014-07-18

 • 0400 Pronunciation and Prosody (Rhythm, Stress, and Intonation)
 • 0500 Spelling, Numbers, Time
 • 0600 Basic Word Types
  • kaʻi
  • memeʻa (ʻaʻano, kikino, hamani, hehele)
  • iʻoa
  • papani (cross-linked with the 0700 series)
  • ʻami
 • 0700 Greetings, Basic Conversation (includes the Papani videos)
 • 0800 Basic Pepeke Types
  • pepeke henua (“something is somewhere/somewhen”)
  • pepeke painu ʻaʻano (describing something)
  • pepeke painu hamani/hehele (action sentences)
  • pepeke aike he (“something is a something”)
  • pepeke aike ʻo (“something is the something”)
  • pepeke huahelu (quantity sentences)
  • pepeke nonoʻa (possessive sentences)
  • Stressing (kālele: pepeke kālele ʻakena, kālele kūlana)
 • 0900 More Pepeke Types and Descriptions
 • 1000 Making Negative Pepeke (Negation)
 • 1100 Kinoʻā, Kinoʻō – A and O Possessives
 • 1200 Advanced Word Types
  • iʻoapaku, iʻoakuhane, iʻoahenua
  • hamani pālua
  • ia and ʻo ia as kaʻi and papani
  • kaʻi + nei, kaʻi + la
  • kaʻi ua – nei / ua – la
 • 1300 Kāhulu Basics
  • one, two, three word kāhulu incl. kāhulu nonoʻa
 • 1400 Advanced Topics for Pepeke
  • Past, Present, Future (nā māka painu)
  • Passive (ʻiae): Making ʻaʻano
  • Hunekuhi
  • Huneʻaʻau
  • Kiʻa Pepeke
  • Sibling Pepeke (conjunctions adding Pepeke together)
  • Mother and Baby Pepeke (“My mom wants me to teach you Hawaiian”)
  • Māka Painu Advanced (kūloko)
 • 1500 Possessives: Compressed and Uncompressed
 • 1600 Advanced Topics for Kāhulu: Kāhulu Pepeke
 • 1700 Spicing up your Hawaiian!
  • Comparisons
  • Hoʻo-: Making Hamani
  • Eia
  • i, o, e, ke, i ʻole
  • ʻoiai
  • lilo
  • ʻakahi nō a
  • āhea, ināhea, pehea, auhea (a type of kālele)
  • pēlā, penei, pēia (a type of kālele)
 • 2000 Using your Hawaiian
  • Ka Palapala Leo ʻana (Transcribing)
  • Basic Song Analysis (beginner level)
 • 2100 Cultural Info (based on Malo)
 • 2200 Cultural Info (based on Kamakau)
 • 2300 Cultural Info (based on Ii)
 • 2400 Cultural Info (based on Fornander)
 • 2500 Stories of Kamapuaʻa
 • 2600 Stories of Pele
 • 2700 Na Holoholona ʻĀina ʻĒ (Lahainaluna 1834)
 • 2800 Ka Huakaʻi Aliʻi / He Moʻolelo Pōkole (McGuire)
 • 3000 Interesting Newspaper Articles from 1800s

Pane mai

Send comments, corrections, or questions about this page to Kumu Kaliko.